ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างพอเพียงและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและพึ่งพาตัวเองได้

การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อให้มีความพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว โดยมุ่งเน้นระบบน้ำซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นที่มีระบบการเกษตรกรรมเป็นฐาน ซึ่งสามารถสะท้อนความมุ่งมั่นต่อประเด็นดังกล่าว ผ่านการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ที่มีความโดดเด่น ดังนี้

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)