ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

จัดโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน

เป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐสังคม โดยเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับพื้นฐานการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งสามารถแสดงออกผ่านโครงการและกิจกรรมที่แสดงถึงความโดดเด่นได้ดังนี้ 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)