ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือน สิงหาคม 2556

1 กิจกรรมโครงการ “ถนนกินได้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพืชอาหารในเขตอบต. ท่าบุญมี
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และอบต.ท่าบุญมีจัดกิจกรรมโครงการ “ถนนกินได้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพืชอาหารในเขตอบต.ท่าบุญมีเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566” เพื่อฟื้นฟูปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตลอดจนบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ณ หมู่ที่ 7 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 

2 ทำบุญและสนับสนุนงบประมาณวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2566 

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมทำบุญและมอบเงินสนับสนุนเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน และหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน 

3 พบปะเครือข่ายชุมชนฯ อบต.หนองขาม จ.ชลบุรี
อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลหนองขาม สอนทำไส้กรอกอีสาน เพื่อสร้างความผูกพันใกล้ชิดกับชุมชนเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายชุมชนในพื้นที่ พร้อมสอดแทรกการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของอีสท์วอเตอร์

4 จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านโพธิ์ ประจำปี 2566 
อีสท์ วอเตอร์ จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2566 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การตลาดสินค้าเกษตร โดยสอดแทรกบทบาทภารกิจในการบริหารจัดการน้ำของบริษัทฯ และทำความเข้าใจเรื่องการจัดสรรน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

5 พบปะเครือข่ายชุมชนฯ ทน.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลทุ่งสุขลา สอนทำไส้กรอกอีสาน เพื่อสร้างความผูกพันใกล้ชิดกับชุมชนเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายชุมชนในพื้นที่ฯ พร้อมสอดแทรกการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของอีสท์วอเตอร์

6 พบปะเครือข่ายชุมชน ทต.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี
อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลท่าบุญมี สอนทำเกี๊ยวกุ้ง เพื่อสร้างความผูกพันใกล้ชิดกับชุมชนเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายชุมชนในพื้นที่ พร้อมสอดแทรกการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของอีสท์ วอเตอร์

7 กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ (อีสท์วอเตอร์ vs อ.วังจันทร์)
อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีม EW และทีมผู้นำชุมชนอำเภอวังจันทร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ร่วมกัน
 

8 จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าต้นน้ำและป่าชุมชนบ้านกรอกสะแก
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับเครือข่ายป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าต้นน้ำและป่าชุมชนบ้านกรอกสะแกอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนบทบาทความร่วมมือภาคีสนับสนุนชุมชนจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยมีว่าที่ร้อยตรี ยุทธภูมิ จับจิตต์ นายอำเภอท่าตะเกียบเป็นประธานในพิธี 
 

9 ดำเนินการขุดลอกคูคลองและกำจัดวัชพืชคลองบางกระเสนขุดใหม่
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า สนับสนุนงบประมาณการขุดลอกคูคลองบางกระเสน เนื่องจากคลองตื้นเขิน และมีวัชพืช    จำนวนมาก เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำนาในพื้นที่ ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

10 มอบแพสูบน้ำระบบประปาชุมชนม.6 ต.แม่น้ำคู้
อีสท์ วอเตอร์ มอบแพสูบน้ำระบบประปาชุมชน ม.6 ดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการมอบแพสูบน้ำตัวแรกเมื่อ 10 ปีก่อน

11 จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนชาวบ้านในอำเภอคลองเขื่อน
อีสท์ วอเตอร์ จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนกับชาวบ้านในอำเภอคลองเขื่อนที่ยังไม่ได้ทำนา 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)