ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1.กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ฯ (อีสท์วอเตอร์ vs อำเภอศรีราชา)

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลเขื่อมความสัมพันธ์     กับผู้นำชุมชนแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผลการแข่งขันเสมอกัน 4-4 โดยเป็นการกระชับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน หน่วยราชการ และลูกค้าในพื้นที่อำเภอศรีราชา

2. อีสท์ วอเตอร์ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง           

อีสท์วอเตอร์ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน    พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายกอบจ.ระยอง โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงแหล่งผลิตที่สำคัญของจังหวัดระยอง เพิ่มศักยภาพทางด้านการจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกร เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร              และเป็นกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือของชาวระยอง ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

3 พบปะเครือข่ายชุมชนอำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี               อีสท์ วอเตอร์ ลงพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ “กระชับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

- อบต. เขาวงกต
- อบต. สามพี่น้อง
- อบต. ขุนซ่อง
- อบต. แก่งหางแมว
- ทต. พวา

4.อีสท์ วอเตอร์ รับคณะเยี่ยมชมดูงาน การบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้กับผู้นำชุมชนคณะครูกศน.จาก 11 อำเภอ จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ สร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจของอีสท์วอเตอร์ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคต

5.ก้าวสำคัญของประปาชุมชน
อีสท์ วอเตอร์ร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พร้อมด้วย 9 สถาบันการศึกษาในเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ “คู่มือการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบประปาชุมชน” เพื่อต่อยอดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนที่บริษัทฯดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)