ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 

1.อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกจังหวัดระยอง ประจำปี 2566

พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ กรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยนายบดินทร์ อุดล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท อีสท์วอเตอร์ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง

2.อีสท์ วอเตอร์จัดพบปะเครือข่ายชุมชนฯ กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลคลองเขื่อน

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ตำบลคลองเขื่อน โดยในครั้งนี้เปลี่ยนรูปแบบจากกิจกรรมสอนอาชีพ เป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ในหัวข้อ “รู้ทันกลโกงออนไลน์” พร้อมสอดแทรกการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของอีสท์วอเตอร์

3.อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราขการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 (ครบรอบ 69 ปี) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน

4.อีสท์ วอเตอร์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน บ้านสวนบางขวัญ

แผนกกิจการสัมพันธ์ และ CSR ลงพื้นที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน บ้านสวนบางขวัญ หนึ่งในหกกลุ่มผู้ใช้น้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลักดันการนำผลเมล่อนอ่อน (ที่ปกติจะต้องตัดทิ้ง) มาจำหน่ายสร้างรายได้ และลดความสูญเสียด้านอาหาร (Food loss)

5.อีสท์ วอเตอร์ จัดพบปะเครือข่ายชุมชนกับกลุ่มสตรี อบต.หนองอิรุณ

อีสท์ วอเตอร์จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชนกับกลุ่มสตรี อบต.หนองอิรุณ พร้อมสร้างความเข้าใจในพันธกิจของบริษัท และการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนตามแนวเส้นท่อฯ

6.อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ฯ (อีสท์วอเตอร์ vs อำเภอคลองเขื่อน)

อีสท์ วอเตอร์จัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีมคลองเขื่อนและทีมชมรมฟุตบอลอีสท์วอเตอร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน และหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน

7.อีสท์ วอเตอร์ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกระจายสินค้าชุมชน

แผนกกิจการสัมพันธ์ และ CSR เป็นตัวแทนบริษัทขึ้นรับของที่ระลึกจากรองนายกอบจ. ระยอง ในโอกาสที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกระจายสินค้าชุมชน

8.อีสท์ วอเตอร์ ร่วมพิธีลงนามใน MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นายวาทิต ประสมทรัพย์ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ และ CSR เป็นผู้แทนบริษัทร่วมพิธีลงนามใน MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน การศึกษา และชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์ วอเตอร์ โดยมีนายอำเภอคลองเขื่อนเป็นประธาน

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)