ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

1. อีสท์ วอเตอร์ หารือร่วมกับ ผู้แทนสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกและผู้เชี่ยวชาญด้านประปาชุมชน

วันที่ 7 ก.พ. 65 อีสท์วอเตอร์ประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและผู้เชี่ยวชาญด้านประปาชุมชนเรื่องการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน(บูรณาการร่วมกับโครงการFix it center)ประจำปี 2565 ณ.ห้องประชุมสถาบันฯ โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธาน โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของอีสท์ วอเตอร์ ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบประปาชุมชนให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน จากการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

2. อีสท์ วอเตอร์ ร่วมหารือเรื่องแผนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคลองเขื่อน

 วันที่ 9 ก.พ. 65 อีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมหารือกับ นายก อบต.คลองเขื่อน และทีมงานเรื่องแผนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคลองเคลื่อน โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคลองเขื่อนตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรร่วมกันในลักษณะ “นำทำ นำพา” (learning by doing) อีกทั้งมีการจำหน่ายผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้ฯสู่ท้องตลาดเพื่อนำไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

3. อีสท์ วอเตอร์จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน 3 พื้นที่

วันที่ 21,23 และ 24 ก.พ. 65 อีสท์ วอเตอร์ได้จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน 2 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมสอนทำเกี๊ยวกุ้ง เทศบาลตำบลหมอนนาง อ.พนัสนิคมจ.ชลบุรี
  • กิจกรรม สอนทำครองแครงกรอบ และฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานราชการ/ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ อบต.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
  • กิจกรรมสอนทำน้ำจิ้มลูกชิ้น  ณ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จ.ฉะเชิงเทรา ตามลำดั

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)