ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำเดือนมกราคม 2565

1. อีสท์ วอเตอร์ จัดประชุมชี้แจงดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ปี 2565 – 2566

วันที่ 18, 21 และ 26  ม.ค. 65 อีสท์ วอเตอร์ จัดประชุมชี้แจงดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ปี 2565 – 2566 ในพื้นที่ จังหวัดระยอง  จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเกณฑ์การประเมินของโครงการฯ แผนการดำเนินงาน และแนะนำรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนำระบบฯไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน14 แห่ง

2.  อีสท์ วอเตอร์ ต้อนรับคณะดูงานจากการประปานครหลวง

วันที่ 6 ม.ค. 65 อีสท์วอเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากการประปานครหลวง (กปน.) และการประชุมเชิงปฎิบัติการ ( WORKSHOP) ของคณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ผู้บริหารและพนักงาน กปน. วัตถุประสงค์การศึกษาดูงานเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับแนวทางพัฒนาการดำเนินกิจการ กปน. ด้วยนวัตกรรมและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงแนวทางพัฒนาการดำเนินกิจการของ กปน.ในอนาคต โดยเฉพาะการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยมี นาย ศุภทรรศ สาพิมาน ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดระยอง

3. อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดสรรเงินทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม(ระดับจังหวัด)

วันที่ 25 ม.ค. 65 อีสท์ วอเตอร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดสรรเงินทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม(ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารจัดสรรเงินทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ และ นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในฐานะกรรมการและเลขานุการ

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)