ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรมCSR ประจำเดือน มีนาคม 2564

  • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่9 จัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการน้ำส่วนเกินอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร เพื่อบรรเทาอุทกภัยและการจัดสรรค่าดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
  • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวโกรก ม.5 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
  • อีสท์ วอเตอร์ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างบริษัทกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีผู้เข้าอบรมแต่ละปี จาก 11 อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 100 คน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาคนพิการมีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพ และเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละรุ่นที่ผ่านการอบรมมีนักศึกษาคนพิการสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ร้อยละ 10 ของนักศึกษาคนพิการที่เข้าอบรมทั้งหมด และปัจจุบันมีนักศึกษาคนพิการมีอาชีพสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว ประมาณ 115 คน
  • อีสท์ วอเตอร์กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กราบเรียนการเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นรักษาระบบนิเวศน์ เฉลิมพระเกียรติฯประจำปี 2564 ณ ท่าน้ำวัดเขาดิน
  • อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โควิด-19 โดยสอนอาชีพผ่าน ระบบ เฟสบุ๊คไลฟ์ ในเพจอีสท์วอเตอร์ CSR ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมสาธิตการทำขนมปั้นขลิบไส้ปลา  โกโก้คัพเค้ก และเค้กไข่
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)