ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

ตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารระดับเพชร

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 7 แห่ง (รย.,ชบ., ฉช.) ตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารที่ได้ระดับเพชรของบริษัท เพื่อตรวจประเมินการพัฒนาโครงการฯ ตามที่ได้รับงบประมาณจากบริษัทเพื่อการพัฒนาต่อไป

  • โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ต.ธาตุทอง  อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี

  • โรงเรียนบ้านหนองไทร ต.ทุ่งควายกิน  อ.แกลง  จ.ระยอง

  • โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์  ต.สำนักท้อน  อ.บ้านฉาง จ.ระยอง