ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

กิจกรรม CSR ประจำเดือนเมษายน 2565
2 พฤษภาคม 2565
กิจกรรม CSR ประจำเดือน มีนาคม 2565
1 เมษายน 2565
กิจกรรม CSR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 มีนาคม 2565
กิจกรรม CSR ประจำเดือนมกราคม 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2564
4 มกราคม 2565
กิจกรรมCSR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564