ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

จัดโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน

เป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐสังคม โดยเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับพื้นฐานการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งสามารถแสดงออกผ่านโครงการและกิจกรรมที่แสดงถึงความโดดเด่นได้ดังนี้ 

1.โครงการพบปะเครือข่ายชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อีสท์ วอเตอร์ ได้นำแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักในการปรับให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการลดรายจ่าย สร้างรายได้ และใช้สิ่งอุปโภคที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังให้ชุมชนที่เข้าอบรมสามารถต่อยอดไปถึงการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และนั้บตั้งแต่ปี 2553-2558 มีการจัดฝึกอบรมไปแล้วทั้งหมด 210 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 15,000 คน 

2.กฐินประจำปี ปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี  2 แห่ง

1.วัดบ้านกล้วย ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา
2.วัดศาลาน้ำลึก ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

3.โครงการฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ในปี 2553 แผนกกิจการสัมพันธ์และ CSR ได้มีโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ/ชุมชนในพื้นที่เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนและพนักงานเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายห่างไกล จากยาเสพติด และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ / ชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ   รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ   และได้จัดอย่างต่อเนื่องมาจนปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ และชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี