ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุด

ส่งเสริมการเรียนรู้รอบด้านเพื่อสร้างพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว

การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว โดยมุ่งเน้นทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับชุมชนทุกคน โดยมีตัวอย่างการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมได้ดังนี้ 

1.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัทฯ ต้องการสร้างอนุสรณ์สถานเป็นเอกลักษณ์ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์” เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี โดยมีการจัดตั้งเป็นฐานการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมส่งเสริมรายได้และลดรายจ่ายของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน และชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดี

บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา,  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองเขื่อน  และส่วนงานราชการในอำเภอคลองเขื่อน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ฯ และอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ใช้ที่ดินในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และก่อสร้างอาคารและฐานเรียนรู้แล้วเสร็จในปี 2557  ปี 2558 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์ได้เริ่มนำนักศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าศึกษาดูงาน  อีกทั้งเริ่มจำหน่ายผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์ อ.คลองเขื่อนสู่ท้องตลาด  ทำให้มีรายได้บางส่วนหล่อเลี้ยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน  จำนวน 51,820 บาท  ทำให้มีกำไรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2559 จำนวน 26,720 บาท

2.โครงการอุทยานการเรียนรู้ระยอง หรือ RK park “อุทยานการเรียนรู้ระยอง” หรือ “Rayong Knowledge Park” เกิดขึ้นตามแนวคิดและความมุ่งหวังของ อีสท์ วอเตอร์ ที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ ทันสมัย สะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองและให้เป็นห้องสมุดที่มากกว่า... ห้องสมุด หรือเรียกว่า “ห้องสมุดมีชีวิต” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากแหล่งเรียนรู้ TK Park ตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ทำให้ต้องการจะขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ในลักษณะห้องสมุดมีชิวิตให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่จ.ระยอง เพื่อสร้างสรรค์และสั่งสมความรู้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โครงการนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคี อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมพื้นที่สร้างห้องสมุดมีชีวิต สนับสนุนงบประมาณในการออกแบบและตกแต่งภายในพื้นที่ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรเพื่อบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความร่วมมือ ในส่วนของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) หรือ TK Park ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตกแต่งอาคารสถานที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชิวิต แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางระบบการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ข้อมูล และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของแหล่งการเรียนรู้เยาวชนและชุมชน (ณ ปัจจุบันโครงการสิ้นสุดแล้ว)

3.โครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำ ด้วย 3R อีสท์ วอเตอร์ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำ “โครงการประกวดนวัตกรรมจัดการด้านน้ำด้วย 3R” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอาชีวะถึงอุดมศึกษา ได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการแสดงออกถึงทักษะการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดการใช้น้ำให้น้อยลง รวมทั้งส่งเสริมการใช้ซ้ำและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะถูกนำไปต่อยอดใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอีกด้วย

โครงการประกวดนวัตกรรม 3R ประจำปี 2553

ผลการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ปี1 มีทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 21 ทีม จาก 11 สถาบัน ซึ่งผลงานของนักศึกษาที่ชนะการประกวด มีดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อทีม

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

สถาบัน

รางวัล

1

Bio unique

ระบบเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนพืช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนะเลิศ/ความคิดสร้างสรรค์

2

กุ้งแห้ง

การประยุกต์ใช้บึงประดิษฐ์เป็นสวนน้ำในบ้านพักอาศัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 1

3

เทคนิคสิชล1

ฝักบัวประหยัดน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

รองชนะเลิศอันดับ 2

4

CU-HiPEAT

High Performance Electrocoagulation Algae Treater

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 3

5

Vincent

ระบบรดน้ำสนามหญ้าอัตโนมัติร่วมกับระบบเก็บกักน้ำฝน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมเชย

6

Invent + C

ระบบควบคุมการใช้น้ำแบบประหยัดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมเชย

7

LOTUS-2010

เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ชมเชย

8

เอชทูโอทรี

การใช้ก๊าซโอโซนบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชมเชย

9

วัสดุศาสตร์

การแยกสีย้อมแอนไอออนออกจามน้ำเสียสีย้อมโดยใช้ผลพลอยได้จากการผลิดกรดแลกติก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

10

เทคนิคสิชล2

อุปกรณ์เปิดปิดก๊อกน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ชมเชย


โครงการประกวดนวัตกรรม 3R ประจำปี 2554

ผลการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ปี2 มีทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 39 ทีม จาก 20 สถาบัน ซึ่งผลงานของนักศึกษาที่ชนะการประกวด มีดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อทีม

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

สถาบัน

รางวัล

1

Bio-Agro PSU

3-Section for Biogas and Water Reuse

ม.สงขลานครินทร์-อุตสาหกรรมเกษตร

ชนะเลิศ/ความคิดสร้างสรรค์

2

หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ

การจัดการน้ำหลากจากการทำนาเกลือสินเธาว์แบบตาก

ม.ขอนแก่น - วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รองชนะเลิศอันดับ 1

3

K.RAMP_WATER

ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับชักโครกชนิดถังฟลัชจากอ่างล้างหน้า

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองชนะเลิศอันดับ 2

4

เทคนิคสิชล

กระบวนการละลายน้ำแข็งสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

รองชนะเลิศอันดับ 3

5

นามอุบล

ระบบจัดการน้ำในธุรกิจล้างขัดสีรถยนต์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ชมเชย

6

อิเล็คโตรไฟท์ติ้ง

Rubber Separator by EC

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - วิทยาศาสตร์

ชมเชย

7

INVENT+C

ระบบรีไซลเคิลน้ำเกรย์วอเตอร์ด้วยแวคคูอัมยูวี

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - วิศวกรรมศาสตร์

ชมเชย

8

KMUTT.E

เครื่องล้างผักและผลไม้แบบประหยัดน้ำด้วยโอโซน (Ozy3R)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - วิศวกรรมศาสตร์

ชมเชย

9

ตึกละออคูลสรูล

บ่อพักรักษ์น้ำ

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์-คณะวิทยาศาสตร์

ชมเชย

10

KKC.rmuti

ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 3R

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ชมเชย


โครงการประกวดนวัตกรรม 3R ประจำปี 2555

ผลการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ปี 3 มีทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 38 ทีม จาก 18 สถาบัน ซึ่งผลงานของนักศึกษาที่ชนะการประกวด มีดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อทีม

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

สถาบัน

รางวัล

1

3R ซักหน้อยบ๋อ

ระบบ Zero Discharge สำหรับอุตสำหกรรมย้อมผ้ำขนำดย่อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชนะเลิศ

2

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ซักโครก: นวัตกรรมเครื่องซักผ้าและชักโครกประหยัดน้ำ

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

3

ส้มซ่าส์

ระบบซักผ้า 3R เพื่อโรงแรมสีเขียว

ม.ขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 2

4

สร้างต้นทุนพลังงานชุมชนจากน้ำเสีย

ประโยชน์สามต่อจากระบบบำบัดน้ำเสียการผลิตยางแผ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองชนะเลิศอันดับ 3

5

KMUTT GreenTech

Urinal 3Rs (โถปัสสาวะประหยัดน้ำพร้อมระบบผลิตปุ๋ย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความคิดสร้างสรรค์/ชมเชย

6

BRAVO

Household Grey water management  system

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมเชย

7

KMUTT Hydro

3R ElectroSorption (กระบวนการอิเลคโทรซอร์บชันเพื่อแยกเกลือออกจากน้ำ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมเชย

8

UTC-BIOMACHINE

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องจักรชีวภาพในบึงประดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ชมเชย

9

Envi-Grad PSU

3R New Generation Filter

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชมเชย

10

Marmoset

กตัญญู (รักษ์โลก)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชมเชย

**** หมายเหตุ  กิจกรรมนี้มีล่าสุดแค่ปี56

ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในด้านธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้ลืมที่จะคำนึงถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ประกอบกับผู้บริหารและพนักงานทุกคนล้วนมีความตั้งใจ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ขององค์กร และอยู่บนหลักแนวคิดที่ว่า “การพัฒนาชุมชนควรอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน” เพื่อให้ชุมชนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยมิได้ละเลยการรับฟังและตอบสนองความต้องการของชุมชนควบคู่กันไปด้วย เป็นเสมือนการให้และการแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์ (Power of creative sharing) อีกทั้งยังร่วมแบ่งปันในสิ่งที่ อีสท์ วอเตอร์ รู้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องจัดทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และชักชวนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายให้แผ่วงกว้างในสังคมมากขึ้น นับได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนต่อไป

ต่อมาในปี 2556 เพื่อเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากโครงการประกวดวัตกรรมจัดการน้ำ ด้วย 3R   จึงได้คัดเลือกนวัตกรรมเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ  โดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรม3Rประจำปี 2553 เป็นนวัตกรรม3Rต้นแบบ ติดตั้งที่ บ่อพักน้ำทิ้งจากครัวเรือนของชุมชนบ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา 2-3/1 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา (มีประชากรอาศัยอยู่ จำนวน 660 ครัวเรือน  มีขนาดบ่อพักน้ำ 150 x 20 x 2 เมตร  รองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำบางปะกง)  โดยบริษัทฯได้ติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ จำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง  จากการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศในพื้นที่ดังข้างต้นแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2556 นั้น  กลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมและนักสืบสายน้ำจากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสมาชิกในชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้เข้าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของน้ำในบ่อพักดังกล่าว เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม ผลที่ได้มีแนวโน้มคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นจากเดิมก่อนติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศในปี 2557 บริษัทฯได้หารือร่วมกับชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ จังหวัดระยอง เกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ เพื่อให้มีการขยายเครือข่ายนวัตกรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น โดยให้วิทยาลัยเทคนิคประจำจังหวัดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

ในปี 2557 กำหนดให้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก  โดยจะให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ ด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร การสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ ตั้งแต่ 25 – 26 มิถุนายน 2557 รวม 2 วัน ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  โดยจัดครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมฯจำนวน 8 คน  หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราแล้วนั้น  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ จำนวน 4 เครื่อง และนำไปติดตั้ง ณ คลองนครเนื่องเขต บริเวณตลาดโบราณนครเนื่องเขต  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  จำนวน 2 เครื่อง และ บ่อพักน้ำทิ้งของการเคหะชุมชนฉะเชิงเทราโครงการ 2 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหามลพิษทางน้ำ โดยติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศให้แก่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่องไปเมื่อปีที่แล้วนั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มที่ได้รับถ่ายทอดความรู้นวัตกรรม และผู้ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศ  ดังนั้น แผนกกิจการสัมพันธ์และ CSR จึงเห็นประโยชน์และโอกาสของโครงการในการขยายต่อไปยังพื้นที่ระยอง  เพื่อสร้างเป็นฐานองค์ความรู้เรื่องเครื่องกลเติมอากาศ ประจำพื้นที่จังหวัดระยองด้วย โดยกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 รวม 2 วัน  ณ  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย โดยจัดครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมฯจำนวน 12 คน

4.โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาผู้พิการของสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เนื่องจากพบว่าคนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ ไม่ได้รับรู้สิทธิประโยชน์ของตนเองมากนัก โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง หรือสิทธิบัตร ท.74ตามที่รัฐบาลมีนโยบายออกกฎหมาย หรือระเบียบที่ดีเกี่ยวกับการดูแลคนพิการ ดังนั้นในปี 2553 อีสท์วอเตอร์จึงได้ร่วมกับสภาคนพิการ ทุกประเภทในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนขึ้นโดยออกไปเยี่ยมเยี่ยนผู้พิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ นำนักกายภาพบำบัดไปสอนวิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ ผู้พิการ แนะนำวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์/อัมพาต และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรักษาและสิทธิประโยขน์ในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เสริมเรื่องการสอนความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับผู้พิการที่มีศักยภาพ และสามารถที่นำไปพัฒนาเป็นอาชีพได้ ผลสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับ

  • ปี 2553 ได้เข้าเยี่ยมเยียนผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้น 32 ราย สร้างความสัมพันธที่ดีกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและหน่วยงาน
  • ปี 2554 ได้เข้าเยี่ยมเยียนผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้น 26 ราย และนำผู้พิการจำนวน 42 คน ไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อมาพัฒนาในกลุ่มของตนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ปี 2555 ได้เข้าเยี่ยมเยียนผู้พิการ จำนวน 32 ราย นอกจากนี้ มีผู้พิการจำนวน 5 ราย ได้นำความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ไปประกอบอาชีพได้
  • ปี 2556 ได้เข้าเยี่ยมเยียนผู้พิการ จำนวน 32 ราย พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและสิทธิประโยชน์ของผู้พิการและมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคและงบประมาณบางส่วน
  • ปี 2556 - 2558 ได้ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ให้กับคนพิการใน 11 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอละ 20 ท่าน รวม 220 ท่าน โดยร่วมกับกศน.จังหวัดฉะเชิงเทราโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาผู้พิการ  ณ ที่พักอาศัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ