ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ส่งเสริมการเรียนรู้รอบด้านเพื่อสร้างพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว

การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว โดยมุ่งเน้นทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับชุมชนทุกคน โดยมีตัวอย่างการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมได้ดังนี้ 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)