ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

เป้าหมายและผลดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท/ความเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk)

 

Emerging Risk องค์กร

เกิดภาวะภัยแล้งติดกัน 3 ปี

คำอธิบายความเสี่ยง

ความแปรปรวนของอากาศ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ (EL Nina) และลานีญา (La Nina) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของภาคพื้นสมุทรที่มีความสัมพันธ์กับสภาพ ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน โดยทั้ง 2 ปรากฏการณ์นี้ มักจะเกิดสลับกัน เมื่อเกิด เอลนีโญ แล้วจะเกิด ลานีญา ตามมาโดยเอลนีโญจะเกิดขึ้นเฉลี่ย 5-6 ปีต่อครั้ง แต่ละครั้งกินเวลานานราว 12-18 เดือน ส่วนลานีญาจะเกิดขึ้นได้ทุก 2- 3 ปี แต่ละครั้งกินเวลานานราว 9-12 เดือน แต่บางครั้งอาจอยู่นานถึง 2 ปี

ผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ เมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะฤดูร้อน (มีนาคม-เมษายน) และต้นฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน) อุณหภูมิของสภาพภูมิอากาศจะสูงมากกว่าปกติ ในขณะที่เมื่อเกิดปรากฏการณ์ลานิญา จะทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติในทุกฤดู และถ้าปรากฏการณ์ลานิญา ที่มีขนาดปานกลางถึงรุนแรงจะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนใน ประเทศไทยสูงขึ้นมากกว่าปกติ ความแปรปรวนของอากาศที่เกิดขึ้น นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน เห็นได้จากการเกิดปรากฏการณ์ลานีญา 3 ปี ซ้อน

ความเสี่ยงต่อบริษัทฯ

จากปรากฎการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ประเมินว่าประเทศไทยหากเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือเกิดภาวะภัยแล้งติดต่อกัน 3 ปี อาจนำมาถึงปัญหาแหล่งน้ำต้นทุน ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของแหล่งน้ำ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนนำมาสู่วิกฤตการณ์ภัยแล้ง ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ

มาตรการรองรับความเสี่ยง

 • ระยะสั้น :
  • บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่อง และหากมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา จะมีการใช้มาตรการในการบริหารจัดการต่างๆ ร่วมกัน
  • บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน้ำ โดยมีการติดตามสถานการณ์น้ำเข้า (Inflow) และน้ำออก (Outflow) ของแหล่งน้ำต้นทุน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การคาดการณ์สภาวะอากาศ แหล่งน้ำต่างๆ  เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ โดยคำนึงถึงปริมาณน้ำต้นทุน และความต้องการใช้น้ำของลูกค้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ โดยการบริหารจัดการน้ำ ยังคำนึงถึงผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน รวมถึงเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 • ระยะยาว :
  • บริษัทฯ จัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน และโครงข่ายระบบท่อสูบส่งน้ำระยะยาว โดยคาดการณ์ความต้องการในระยะยาว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศของภาครัฐ และรองรับความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน
  • บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การลดต้นทุนดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการเกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทุกภาคส่วน
 • การพัฒนา เพื่อลดผลกระทบจากการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ : บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ของบริษัทฯ โดยได้มีการพัฒนาธุรกิจ จากการใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการธุรกิจน้ำครบวงจร ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำ เพื่อให้เป็นน้ำอุตสาหกรรมที่มีความสะอาดมากขึ้น รวมถึงธุรกิจบำบัดน้ำเสีย และน้ำรีไซเคิล เพื่อให้น้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม ได้คุณภาพมาตรฐาน และสามารถนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ ลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำดิบธรรมชาติ ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
 • นอกจากการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพของโครงข่ายน้ำ บริษัทให้ความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสูบส่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการสูบส่ง การบำรุงรักษาระบบสูบส่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการนำพลังงานทางเลือก และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการสูบส่งน้ำดิบ
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)