ผู้ค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ผู้ค้า

การบริหารความเสี่ยงในงานจัดซื้อจัดจ้าง

          บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกลุ่มบริษัท ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการทบทวนระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอก จัดให้มีความประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและความเพียงพอในการบริหารจัดการผู้ค้า

นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

          บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ประกาศใช้ระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ในเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส มีความเป็นธรรม

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ค้า

          บริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้างเป็น 2 หลักเกณฑ์ เพื่อให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ไม่ได้พิจารณาเฉพาะด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ผู้รับจ้างให้ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดและราคาอย่างเป็นธรรมให้กับบริษัท คือ หลักเกฑณ์ราคา (Price) และ หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

          บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ค้าที่มีสิทธิเสนอราคางานโครงการของบริษัทการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ค้าแยกตามประเภทของงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพในขบวนการสูบจ่ายน้ำดิบให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มีผู้ค้าเพียงพอต่อการดำเนินงานหลักของบริษัท โดยแยกประเภทของงานเป็น 9 ประเภท และจัดแบ่งระดับการขึ้นทะเบียนในแต่ละประเภท หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนและการจัดแบ่งระดับพิจารณาจากทุนจดทะเบียน ผลงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ผู้รับผิดชอบในดำเนินงาน รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร

          ทั้งนี้ ยังรวมถึงให้มีประเมินผลงานขอผู้ค้าเมื่องานแล้วเสร็จ หรือหากระยะเวลาโครงการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ประเมินผลทุก 1 ปี จนกว่างานจะแล้วเสร็จ และให้มีการทบทวนการขึ้นทะเบียนของผู้ค้าอย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าได้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทได้ทบทวนและจัดแบ่งระดับใหม่ตามข้อมูลปัจจุบันของผู้ค้า รวมถึงบริษัทมีสิทธิเพิกถอนผู้ค้าออกจากบัญชีรายชื่อมีสิทธิเสนอราคาได้ในกรณีที่ผลประเมินต่ำกว่าที่บริษัทกำหนด หรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเพิกถอนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ