ผู้ค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ผู้ค้า

การบริหารความเสี่ยงในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1. ทะเบียนผู้ค้า VL (Vender List)


ไฟล์เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
(รองรับไฟล์ .jpg, .gif และ .pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB)
อัพโหลด
อัพโหลด
อัพโหลด
อัพโหลด
อัพโหลด

รีโหลด

กรุณาอ่านข้อความข้างต้นแล้วพิมพ์ในพื้นที่ด้านล่าง


2. ทะเบียนผู้ค้า AVL (Approved Vender List)
  1. หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  2. หนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมเอกสารแสดงการชำระทุนจดทะเบียน
  3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  4. หนังสือรับรองผลงานในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา โดยจะต้องเป็นคู่สัญญาหลักกับเจ้าของโครงการ / ความชำนาญการ / สำเนาสัญญาจ้าง / บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จนถึงวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน
  5. ใบ Certificate หรือหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่ายสินค้า
  6. บุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน / ต้องเป็นวิศวกรประจำในสาขาต่างๆไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยแสดงหลักฐานการว่าจ้าง, การชำระภาษี, ประสบการณ์ของวิศวกรในสาขาต่างๆนั้น
  7. รายการเครื่องมือเครื่องจักร และโรงงาน ของบริษัท โดยจะต้องตรวจสอบว่ามีสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ หรือ เช่าซื้อ
  8. งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3-5 ปีที่ผ่านมา
  9. กรณีที่ปรึกษาควรเป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
  10. อื่นๆ (ที่นอกเหนือจากข้อกำหนด โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา AVL ก่อน)
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)