ผู้ค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ผู้ค้า

ขึ้นทะเบียนผู้ค้า

กลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ รวมถึงการจัดหาผู้ให้บริการ (Outsources) ครอบคลุมขอบเขตธุรกิจทุกด้านได้แก่ ธุรกิจน้ำดิบ ธุรกิจน้ำประปา ธุรกิจบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการบริหารอาคารสำนักงาน โดยคำนึงถึงสัมพันธภาพที่มั่นคงและยั่งยืนกับคู่ค้า

นโยบายการจัดหา เน้นการจัดหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่ต้องการสินค้าหรือบริการ จะได้รับสินค้าหรือบริการในปริมาณ คุณภาพ ราคา การส่งมอบ ตรงตามความต้องการ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อ ดำเนินการตามคู่มือและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มี ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เชื่อมโยงกับระบบบริหารงานสารสนเทศที่ทันสมัย ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้า การทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง การติดตามผลงาน การประเมินผลงานภายหลังการส่งมอบตลอดจนการชำระค่าสินค้าหรือบริการ เพื่อให้กลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ และคู่ค้าสามารถดำเนินธุรกรรมร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

 
 1. ทะเบียนผู้ค้า VL (Vender List) หมายถึง ผู้ค้าทั่วไปที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ กลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์
 2. ทะเบียนผู้ค้า AVL (Approved Vendor List) หมายถึง ผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามระบบบริหารคุณภาพในขบวนการสูบน้ำดิบของบริษัท ดังนี้
  1. ท่อแบบต่างๆ หมายถึง ท่อส่งน้ำ อุปกรณ์เครื่องมือวัด มาตรวัดน้ำ ประตูน้ำ เช็ควาล์ว แอร์วาล์ว มิเตอร์ (เฉพาะท่อสายหลัก) อุปกรณ์ดังกล่าวขนาด ตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไป ทั้งนี้ให้แยกเป็น
   • ผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์
   • ผลิตพร้อมติดตั้งท่อส่งน้ำ
   • ผู้จำหน่ายและผู้แทนจำหน่ายท่อและอุปกรณ์
  2. เครื่องสูบน้ำ หมายถึง เครื่องสูบส่งน้ำดิบ ที่มีขนาดตั้งแต่ 100 แรงม้าขึ้นไป ทั้งนี้ให้แยกเป็น
   • ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ
   • ผู้รับเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
   • ผู้จำหน่ายและผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ
  3. ที่ปรึกษา หมายถึง บริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวกับระบบท่อส่งน้ำหลัก งานวางท่อ งานเครื่องสูบน้ำ และ งานควบคุมระบบส่งน้ำหลัก (SCADA)
  4. การก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวกับระบบท่อ หมายถึง งานก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ สถานีสูบน้ำ, ถังพักน้ำ, ถังลดแรงดัน, อาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อส่งน้ำดิบ
  5. SCADA หมายถึง ผู้รับเหมาติดตั้งระบบควบคุมการสูบส่งน้ำและระบบสื่อสารที่ใช้ประกอบ
  6. การจ้างวางท่อส่งน้ำ หมายถึง ผู้รับเหมาวางท่อส่งน้ำดิบ และ/หรือ ติดตั้งสถานีจ่ายน้ำลูกค้า และ/หรือ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำดิบ
  7. การบำรุงรักษาเส้นท่อ หมายถึง การจ้างงานบำรุงรักษาเส้นท่อหลักในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
  8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การจ้างจัดทำระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการ จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูล และการสร้างรายงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
  9. งานไฟฟ้า หมายถึง ผู้รับเหมาที่ติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสูบส่งน้ำ
 
 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เว้นแต่กรณียื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลร่วม (Joint Venture หรือ Consortium) ที่มีการร่วมค้ากับนิติบุคคลต่างประเทศ ให้เฉพาะนิติบุคคลที่เป็น Lead Firm เท่านั้น ที่ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลร่วม (Joint Venture หรือ Consortium)
  • ต้องมีผู้ร่วมค้าไม่เกิน 3 ราย และต้องระบุบริษัทที่จะมาร่วมงานหรือผู้ร่วมงานมาด้วย บริษัทที่อยู่ในกลุ่มไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนกับบริษัทอื่นเกินกว่าหนึ่งกลุ่ม
  • ต้องมีหนังสือรับรองภาระผูกพัน และการรับผิดชอบร่วมกัน (Joint Venture Agreement)
  • ในกรณีที่ร่วมค้ากับนิติบุคคลต่างประเทศ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยต้องเป็น Lead Firm และมีสัดส่วนรับผิดชอบในกิจการร่วมค้าไม่น้อยกว่า 51%
 3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองทางการทูต ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 4. ต้องไม่เคยเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และไม่เคยถูกเจ้าของงานผู้เป็นคู่สัญญาแจ้งบอกเลิกสัญญาเนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญา
 5. ต้องไม่เคยเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และไม่เคยถูกเจ้าของงานผู้เป็นคู่สัญญาแจ้ง บอกเลิก สัญญาเนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญา
 6. ต้องไม่มีคดีฟ้องร้องกับบริษัทฯ หรือข้อร้องเรียนกับบริษัท หรือข้อร้องเรียนกับบุคคลที่3 ในประเด็นที่เกี่ยวกับ บริษัทฯ หรือมีกรณีพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 7. กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ของผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือประโยชน์ เกี่ยวโยงกับบริษัท หรือบริษัทที่มาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้ารายอื่นกับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. ทะเบียนผู้ค้า VL (Vender List)


ไฟล์เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
(รองรับไฟล์ .jpg, .gif และ .pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB)
อัพโหลด
อัพโหลด
อัพโหลด
อัพโหลด
อัพโหลด

รีโหลด

กรุณาอ่านข้อความข้างต้นแล้วพิมพ์ในพื้นที่ด้านล่าง


2. ทะเบียนผู้ค้า AVL (Approved Vender List)
 1. หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมเอกสารแสดงการชำระทุนจดทะเบียน
 3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 4. หนังสือรับรองผลงานในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา โดยจะต้องเป็นคู่สัญญาหลักกับเจ้าของโครงการ / ความชำนาญการ / สำเนาสัญญาจ้าง / บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จนถึงวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน
 5. ใบ Certificate หรือหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่ายสินค้า
 6. บุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน / ต้องเป็นวิศวกรประจำในสาขาต่างๆไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยแสดงหลักฐานการว่าจ้าง, การชำระภาษี, ประสบการณ์ของวิศวกรในสาขาต่างๆนั้น
 7. รายการเครื่องมือเครื่องจักร และโรงงาน ของบริษัท โดยจะต้องตรวจสอบว่ามีสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ หรือ เช่าซื้อ
 8. งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3-5 ปีที่ผ่านมา
 9. กรณีที่ปรึกษาควรเป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
 10. อื่นๆ (ที่นอกเหนือจากข้อกำหนด โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา AVL ก่อน)
 1. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
  แผนกจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการ อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น24 ซอยวิภาวดีรังสิต5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร 02-2721600 ต่อ 24ุุ61-2491
  E-mail : procurement@eastwater.com
 2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
  แผนกจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการ อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น24 ซอยวิภาวดีรังสิต5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร 02-2721600 ต่อ 2417,2433
  E-mail : somboon@eastwater.com
 3. เว็บไซต์ของ East Water Group : http://www.eastwater.com และhttp://www.uu.co.th
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)