ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

Scoop

งานสัมมนาและฝึกอบรมแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก(4/4)

งานสัมมนาและฝึกอบรมแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก(3/4)

งานสัมมนาและฝึกอบรมแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก(2/4)

งานสัมมนาและฝึกอบรมแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก(1/4)

WIS Forum 2017 (2/2)

คุณชัยพร สุวรรณ(รก.ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม) ร่วมเสวนาในหัวข้อ"แนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ภาคใ...

WIS Forum 2017 (1/2)

คุณศุภทรรศ สาพิมาน (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนโครงการ) บรรยายเรื่อง"การบริหารจัดการน้ำภาคตะ...