ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โชว์ผลงานปี 2565 กำไร 712.81 ล้านบาท

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โชว์ผลงานปี 2565 กำไร 712.81 ล้านบาท

จ่ายปันผล 0.21 บาทต่อหุ้น นักลงทุนตอบรับหุ้นกู้สุดปัง เตรียมเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เป็น 16,000 ลบ.

อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยผลประกอบการปี 2565  กำไรสุทธิแตะ 712.81 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีก 0.09 บาทต่อหุ้น รวมเป็นทั้งปีในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น บอร์ดฯเตรียมขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมษายนนี้ พร้อมชงเสนอเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 8,000 ล้านบาท เป็น 16,000 ล้านบาทรองรับวิสัยทัศน์การเติบโตธุรกิจทั้งน้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม และน้ำครบวงจร

            นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2565 รายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 4,262.90 ล้านบาท ลดลง 367.60 ล้านบาท หรือ 7.94% โดยหลักจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน ปี 2564 และมีกำไรสุทธิ 712.81 ล้านบาท ลดลง 357 ล้านบาท หรือ 33.63%

            สำหรับปี 2565 อีสท์ วอเตอร์มีรายได้จากการขายน้ำดิบ จำนวน 2,593.62 ล้านบาท ลดลง 348.08 ล้านบาท หรือ11.83% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณฝนตกมากต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มอุปโภคบริโภคสามารถใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณน้ำดิบสูบจ่ายที่ 263.75 ล้าน ลบ.ม. จากปี 2564 ที่ 296.85 ล้าน ลบ.ม. โดยสามารถแยกกลุ่มลูกค้าเป็นนิคมอุตสาหกรรม 64%  กลุ่มอุปโภคบริโภค  21% กลุ่มโรงงานทั่วไป 5% กลุ่มกิจการประปาของกลุ่มบริษัท 11%

ส่วนรายได้จากการขายน้ำประปา มีจำนวน 1,396.77 ล้านบาท ลดลง 33.29 ล้านบาท หรือ 2.33% โดยมีปริมาณน้ำประปาจำหน่ายลดลง 3.58 ล้าน ลบ.ม. หรือ 3.69% เมื่อเปรียบเทียบปี 2564  รายได้จากการขายน้ำอุตสาหกรรมจำนวน 63.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 45.48 ล้านบาท หรือ 254.06% โดยทิศทางการจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตสูง ตามที่บริษัททยอยทำสัญญากับลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันยังมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างรอการลงนามสัญญา และบางรายอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ

            ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ เตรียมขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ใน อัตราหุ้นละ 0.21 บาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และการจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2565 ใน อัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

            สำหรับวิสัยทัศน์รองรับการเติบโตของธุรกิจน้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม และน้ำครบวงจรนั้น คณะกรรมการบริษัทฯเตรียมนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินการออกหุ้นกู้เป็น 16,000 ล้านบาท ทั้งนี้พื้นที่ EEC ยังมีความต้องการใช้น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม และน้ำครบวงจร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทฯมีความแข็งแกร่งของระบบท่อ “Water Grid” ครอบคลุม 3 จังหวัด เป็นฐานหลักที่สามารถต่อยอดการลงทุนขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ EEC และยังพร้อมขยายธุรกิจไปทั่วประเทศในระยะต่อไปด้วย 

            อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เน้นการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างเต็มที่ เพิ่มศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)