ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ

อีสท์ วอเตอร์ คว้ารางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ปี 2565 เดินหน้าจุดยืนส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสแก่คนพิการในสังคม

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ โดยนางธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน เข้ารับรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และผู้มอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการที่มีความพร้อม และศักยภาพในภาคตลาดทุนจ้างงานคนพิการ พร้อมสนับสนุนอาชีพคนพิการให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ อีสท์ วอเตอร์ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ยึดมั่นในแนวปฏิบัติอย่างเท่าเทียม พร้อมด้วยการสนับสนุนให้คนพิการสามารถใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 นอกจากการจ้างงานคนพิการแล้ว อีสท์ วอเตอร์ ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาคนพิการให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งยังช่วยพัฒนาอาชีพ และสร้างโอกาสแก่คนพิการ ให้มีส่วนร่วมพร้อมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนอีกด้วย

 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)