ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ มุ่งให้บริการน้ำครบวงจรเต็มสูบ เดินหน้าทุกโครงการสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น

ด้วยวิสัยทัศน์ของอีสท์ วอเตอร์ ในการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ สู่พันธกิจการสร้างความมั่นคง และรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์การบริหารจัดการนํ้าในภูมิภาคตะวันออกมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  บูรณาการการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่อย่างเป็นเอกภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และภาคอุปโภคบริโภค ทำให้ภาคตะวันออกกลายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำที่สมบูรณ์ของประเทศไทย ต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจน้ำดิบสู่การให้บริการธุรกิจน้ำครบวงจร เดินหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจร ทั้งในและนอกพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่

การให้บริการของอีสท์ วอเตอร์ เริ่มต้นมาจากการเป็นผู้บริหารจัดการท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออก ท่อน้ำดิบหลักเชื่อมต่อ 3 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้แก่ จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา โดยแหล่งน้ำที่นำมาใช้บริหารจัดการเป็นน้ำผิวดินที่มาจากแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำหลักที่อีสท์ วอเตอร์ ได้รับการจัดสรรจากกรมชลประทาน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำบางพระ แม่น้ำบางปะกง และแหล่งน้ำเอกชน รวมถึงยังมีแหล่งน้ำสำรองที่มีใว้เพื่อเสริมความมั่นคงของแหล่งน้ำหลัก ได้แก่ สระสำรองน้ำสำนักบก สระสำรองน้ำฉะเชิงเทรา สระสำรองน้ำบางพระ(น้ำฝากสำรอง) และสระสำรองน้ำดิบทับมา

อีสท์ วอเตอร์ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกรรม ในการบริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ โดยไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคมโดยรวม ทั้งนี้ อีสท์ วอเตอร์ ได้มีแผนการพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในอีก 20 ปีข้างหน้า สามารถรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการรองรับการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ดังนั้นการจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ

โดยในปี พ.ศ.2560 อีสท์ วอเตอร์ พัฒนา และยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้น้ำแต่ละราย ปัจจุบันอีสท์ วอเตอร์ ให้บริการธุรกิจน้ำครบวงจรให้แก่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน และนอกพื้นที่ภาคตะวันออก มีรูปแบบการให้บริการน้ำครบวงจร ได้แก่ น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม น้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ไหม โดยเล็งเห็นความต้องการของผู้ใช้น้ำเป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบสัญญาเป็นรูปแบบสัญญาระยะยาวที่มีอายุสัญญาระหว่าง 15-30 ปี สัญญาบริการตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer) สัญญาในรูปแบบ BOO (Build Own Operate) และสัญญาในรูปแบบ O&M (Operate and Maintenance) อีสท์ วอเตอร์ พร้อมให้บริการน้ำครบวงจรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำที่ทันสมัย ภายใต้การออกแบบระบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้น้ำแต่ละราย ดังนี้

  • น้ำดิบ บริการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ลงทุนวางท่อน้ำดิบ และบริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำในแต่ละปี
  • น้ำประปา ติดตั้งระบบ และผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพน้ำตรงตามมาตรฐานสากล ทั้งในระบบประปาผิวดิน และระบบประปาจากน้ำทะเล โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบผลิต งานบำรุงรักษา ตลอดจนการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร โดยให้บริการแก่ภาคอุปโภค บริโภค และภาคอุตสาหกรรม คลอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด
  • น้ำอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบ และผลิตน้ำอุตสาหกรรม ควบคุมคุณภาพน้ำที่ส่งจ่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้น้ำแต่ละอุตสาหกรรม ปัจจุบัน อีสท์ วอเตอร์ มีระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมแบบศูนย์กลาง (Centralize Plant) กำลังการผลิตสูงสุด 100,000 ลบ.ม.ต่อวัน ให้บริการกับนิคมอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ชลบุรี และระยอง รวมถึงการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม คลอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด
  • การบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบ และบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ควบคุมคุณภาพน้ำเสียขาออกให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ให้บริการกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งใน และนอกพื้นที่ให้บริการ
  • การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ติดตั้งระบบ และผลิตน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในระบบประปา และระบบอุตสาหกรรม

อีสท์ วอเตอร์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าอีสท์ วอเตอร์จะยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศอย่างโปร่งใส ตรงตามหลักธรรมาภิบาล และใส่ใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริการจัดการน้ำแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)