ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ อาสามุ่งมั่นส่งเสริม โรงเรียนบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ

อีสท์ วอเตอร์มุ่งมั่นเคียงข้างชุมชน สังคม เดินหน้าโครงการโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ช่วยจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณภาพ ไม่ปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำ โดยตั้งเป้าหมายให้มีโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร จำนวน 14 แห่ง ภายในปี 2566

กว่า 30 ปีที่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด มหาชน หรือ อีสท์ วอเตอร์  เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านโครงข่ายท่อส่งขนาดใหญ่ อย่างเป็นเอกภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภค รวมถึงการให้บริการน้ำครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ทำให้ภาคตะวันออก กลายเป็นต้นแบบ ของการบริหารจัดการน้ำที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ

ไม่เพียงแต่การสนับสนุนการเติบโตให้กับเขตอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นน้ำดิบ น้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณน้ำสูญเสีย ตลอดจนต้นทุนการดูแลระบบ ตลอดกว่า 30 ปี ของอีสท์ วอเตอร์ ยังดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  อีสท์ วอเตอร์  ยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสังคมโดยรวม นโยบายหลักที่ อีสท์ วอเตอร์ กำหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืน เพื่อคืนกำไรสู่สังคม โดยผ่านกรอบการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ โครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ดังนั้น อีสท์ วอเตอร์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 7 แห่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายให้แก่ชุมชนรอบโรงเรียน เป็นการต่อยอดมาจากโครงการค่ายเยาวชนผู้นำอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ปีนี้คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออก และอีสท์ วอเตอร์ ได้พิจารณา โรงเรียนวัดเขาดิน เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบระดับเพชร เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณภาพ และไม่ปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำ รวมถึงแม่น้ำบางปะกง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน กล่าวว่าการที่เรานำโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียเข้ามาในโรงเรียน เป็นการต่อยอดให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานชาวแปดริ้ว การบำบัดต่างๆ เป็นขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน 1. การทำน้ำให้มีการกักเศษอาหาร 2. เพิ่มจุลินทรีย์ในน้ำ 3. เพิ่มออกซิเจนในน้ำ กระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ทำให้น้ำจากการทิ้งล้าง สามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนได้ การบำบัดน้ำนี้ลงสู่ธรรมชาติได้ ดังนั้นถ้าเราไม่มีการกำจัดน้ำส่วนนี้ ให้เป็นน้ำที่มีคุณภาพกลับไปใช้ในสิ่งแวดล้อมเดิมได้ก็จะทำให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงเน่าเสียได้

"เรายินดีเป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะส่งให้กับโรงเรียนอื่นๆ หรือชุมชนของเรา ต้องใช้กระบวนการหลายอย่าง อย่างแรกที่ยินดีเลย เราได้ใช้กับเด็กนักเรียน เพราะโรงเรียนของเรา เกิดปัญหาขยะเศษอาหารจำนวนมาก ตอนแรกเราไม่รู้วิธีการว่าจัดการอย่างไร แต่เมื่อทางอีสท์ วอเตอร์ เข้ามาเราได้ ทราบได้รับองค์ความรู้ต่างๆ เข้ามาใช้แล้วทำให้เกิดผลประโยชน์มากมาย นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย"  นางสาวธิดาพร บุญคู่ ครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาดิน พูดถึงสิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจาก อีสท์ วอเตอร์ ในการบำบัดน้ำเสียในส่วนของโรงเรียน 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำศักยภาพประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่มาสร้างสรรค์พัฒนาต่อโครงการต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่าง อีสท์ วอเตอร์ กับชุมชน เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค ที่สำคัญอีสท์ วอเตอร์ จะอยู่เคียงข้างชุมชนตลอดไป

 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)