ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW)ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ในงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  โดยรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ถือเป็นรางวัลอันดับสูงสุดของการมอบรางวัลในครั้งนี้ ปัจจุบัน ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ (Sustainability Disclosure Community : SDC)  มีองค์กรสมาชิก จำนวน 125 ราย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)