ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ครบรอบ 29 ปี อีสท์ วอเตอร์ มอบเงินบริจาคแก่เหล่ากาชาด 4 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ช่วง COVID-19

อีสท์ วอเตอร์ ครบรอบ 29 ปี มอบเงินบริจาคเหล่ากาชาดจังหวัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก 800,000 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ฉลองครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบ 29 ปี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19  แก่เหล่ากาชาดจังหวัด จํานวน 4 แห่ง แห่งละ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภาภรณ์ เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางธัมมิกา  เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ ตามลำดับ

อีสท์ วอเตอร์ พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างเต็มความสามารถ

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)