ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ปลื้มผ่านประเมินองค์กรที่บริหารจัดการขยะในองค์กรได้โดดเด่น โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ของก.ล.ต.

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด หรืออีสท์ วอเตอร์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ Low Carbon Business : Waste Management Award จากการเข้าร่วมประเมินองค์กรที่มีกิจกรรมหรือการดำเนินการโดดเด่นในการบริหารจัดการขยะในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานที่มีที่ตั้งบนถนนวิภาวดีรังสิต มาร่วมมือกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ เพิ่มอัตราการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมี 14 บริษัท ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมการประเมินองค์กรที่มีกิจกรรมหรือการดำเนินการโดดเด่นในการบริหารจัดการขยะในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน 

อีสท์ วอเตอร์ ขอเชิญชวนทุกท่านปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้รู้จักประเภทของขยะ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องในอาคารสำนักงานและบ้านเรือน เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยเพิ่มอัตราการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่   

ข่าว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564