ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ จับมือ องค์การจัดการน้ำเสีย บูรณาการจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่ EEC

อีสท์ วอเตอร์ผนึกกำลังร่วมมือกับองค์การจัดการน้ำเสีย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเสียในภาคตะวันออก (MOU) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเสียในภาคตะวันออก ตอบรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องในอนาคต

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ และองค์การจัดการน้ำเสีย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเสียในภาคตะวันออก (MOU) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเสียในภาคตะวันออกและการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้น้ำทุกหยด และพัฒนาสู่การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันศึกษาทบทวนโครงสร้างค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าบริหารจัดการ พร้อมศึกษารูปแบบการจัดเก็บค่าบริการที่เหมาะสม โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวถึงความร่วมมือในโครงการว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยเฉพาะ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนมาตรการในการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC)ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาวและเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเชื่อมโยงการพัฒนาภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การจัดการน้ำเสียและอีสท์วอเตอร์ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นแนวทางในการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับกิจกรรมประเภทต่างๆในเขตพื้นที่EEC และจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ต่อไป 

ด้านนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียหรือ (อจน.) กล่าวว่า อจน. มีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ที่ผ่านมา อจน. ได้ดำเนินการตามภารกิจให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญ โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ในการนี้จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกับอีสท์วอเตอร์ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของไทย องค์การจัดการน้ำเสียและอีสท์วอเตอร์ เห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำน้ำบางส่วนที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง  อีสท์ วอเตอร์ อจน. เพื่อเดินหน้าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำของ อีสท์ วอเตอร์ และ อจน. จะช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเติบโตของทุกภาคส่วนตามนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเสียและการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนและให้เกิดความคุ้มค่าในน้ำทุกหยดที่ถูกใช้ไป

ข่าว ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564