ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมแจ้งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการเสนอเงินปันผลประจำปี

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เตรียมแจ้งผู้ถือหุ้นเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน  2563 ออกไปไม่มีกำหนด ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงวันจ่ายเงินปันผลตามกำหนดเดิม

            นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทฯได้พิจารณาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ถึงประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและทีมงานทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายน 2563  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ออกไปก่อน และจะมีการแจ้งกำหนดวันประชุมใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม”    

“อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 0.26 บาท และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.47 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 781.95 ล้านบาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 ทั้งนี้ให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ที่ได้กำหนดไว้เดิมคือวันที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563”

นายจิรายุทธ กล่าวย้ำว่า “บริษัทต้องขออภัยต่อท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด และขอเรียนให้ทราบว่า การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสำคัญ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้โดยเร็ว และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ : https://www.set.or.th/dat/news/202004/20038760.pdf

 

ข่าว ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)