ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์และยูยู รับรางวัลเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เน้นให้พนักงานออมเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณ

อีสท์ วอเตอร์ และยูยู ร่วมพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “โครงการบริษัทเกษียณสุข” - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เพื่อสนับสนุนพนักงานให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณโดยใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และองค์กรพันธมิตร ซึ่งทั้ง 2 บริษัท ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “โครงการบริษัทเกษียณสุข” รางวัลเหรียญทอง 

นอกจากนี้ นายจิรายุทธ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “นายจ้างในดวงใจ สร้างได้ด้วย PVD” ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำจากบริษัทนายจ้างและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่เข้าร่วมโครงการและมีการดำเนินการต่างๆ จนได้รับรางวัล เพื่อเป็นข้อมูลและแรงบันดาลใจให้บริษัทนายจ้างที่ต้องการพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับบริษัทหรือองค์กรของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในยามเกษียณของพนักงาน

โครงการ “บริษัทเกษียณสุข” มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้นายจ้างเห็นความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติจริงในการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้แก่ลูกจ้างมีเงินใช้สำหรับวัยเกษียณโดยการออมและการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2562 มีบริษัทนายจ้างได้รับรางวัลทั้งสิ้น 77 ราย แบ่งเป็นระดับเหรียญทอง 28 ราย ระดับเหรียญเงิน 37 ราย และระดับเหรียญทองแดง 12 ราย มีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) รวมกันกว่า 1.6 แสนราย โดยเน้นให้เห็นความสำคัญของการออมและลงทุนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนการเงินระยะยาวอย่างจริงจัง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่ลูกจ้างจะมีเงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณ

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)