ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ จับมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกพัฒนาศักยภาพยกระดับอาชีวะไทยสู่มืออาชีพ

อีสท์ วอเตอร์และยูยู ลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา ส่งเสริมประสบการณ์การทำงานจริง ยกระดับอาชีวะไทยสู่มืออาชีพ เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ และบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ สร้างประสบการณ์การทำงานจริง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการด้านแรงงานที่เพิ่มขึ้น

นายบดินทร์ อุดล รองกรรมการผู้อำนวยใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  เปิดเผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่างอีสท์ วอเตอร์และยูยู กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชีพช่างเทคนิคของสถาบัน เข้าฝึกงานร่วมกับอีสท์ วอเตอร์ เรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการยกระดับอาชีวะไทยสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก”

ด้าน ดร.สมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า “ทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์  ในความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรระบบทวิภาคี ในสาขาที่ร่วมมือกันเพื่อจัดการเรียนการสอนในสถาบัน  ซึ่งสถาบันฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา สู่การสร้างแรงงานที่ตรงกับตลาดแรงงาน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการริเริ่มที่ดีที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันการอาชีวะอื่นๆ ที่จะได้มีการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 และรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี

 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)