ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร สู่โครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร สู่โครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับโครงการชลประทานระยอง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพื้นที่เพื่อสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้ เพื่อให้โครงการบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนมากที่สุด

โดยนายพงศ์ธนายศ  ไชโย ประธานกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานฝายบ้านค่ายฝั่งขวา นายไสว พิทักษ์รัตน์ ประธานกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานฝายบ้านค่ายฝั่งซ้าย นายบัญญัติ รักษาพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน  มองว่าปัจจุบันเกษตรกรจะขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีโดยที่ไม่มีการตากเลย หรือเป็นการเช่าพื้นที่โรงสีในการตากข้าว กลุ่มเกษตรกรมีความประสงค์อยากได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้สามารถส่งขายเป็นข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงกว่าโรงสีรับซื้อข้าวความชื้นสูงจากหน้าแปลงนา ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 บาทต่อตัน โดยพิจารณาพื้นที่บริเวณริมคลองชลประทานสายหลักฝั่งขวา ติดกับศาลาหนองตาเซียง หมู่ที่ 6 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และพื้นที่บริเวณข้างศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตร

การดำเนินการครั้งนี้จะเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างโครงการชลประทานระยอง  กรมชลประทาน เจ้าของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทางอีสท์ วอเตอร์จะสนับสนุนงบประมาณ โดยจะมีการก่อสร้างพื้นลานคอนกรีต สำหรับใช้เป็นลานตากพืชผลการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงใช้เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยจะมีการประชุมประชาพิจารณ์กับกลุ่มเกษตรกรก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การประชุมร่วมกับภาคการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการที่เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้ำทั้งหมดในภาคตะวันออก เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างอีสท์ วอเตอร์ และกรมชลประทาน ช่วยให้แหล่งน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำดอกกราย  อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มีปริมาณคงเหลือเพิ่มขึ้น ลดพลังงานในการผันน้ำจากแหล่งที่ห่างไกลและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)