ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาชลประทานภาคตะวันออกสู่ความยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาระบบชลประทานภาคตะวันออก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เร่งดำเนินโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกให้แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการที่เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้ำทั้งหมดในภาคตะวันออก โดยความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำหลังจากมีการสำรวจสภาพแนวคลองและอาคารบังคับน้ำของโครงการชลประทานระยองไปแล้วนั้น ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำบริเวณที่จะดำเนินการตรวจวัดปริมาณน้ำ ตรวจวัดปริมาณน้ำที่ระบายน้ำผ่านอาคารรับน้ำ มีการวัดปริมาณน้ำในลำน้ำด้านท้ายน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 6 จุด  ได้แก่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของฝายบ้านค่าย ท้ายอ่างเก็บน้ำดอกกราย ท้ายอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และคลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล

อีสท์ วอเตอร์ มีการลงพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการชลประทานระยอง เพื่อดำเนินการตรวจวัดปริมาณน้ำ จุดแรกเข้าตรวจวัดที่คลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โดยการกำหนดระดับเปิดบานระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ทีละระดับ ซึ่งเมื่อระดับน้ำที่จุดตรวจวัดมีระดับน้ำและสภาพการไหลที่คงที่แล้ว จะทำการบันทึกข้อมูลระดับน้ำและใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิดใช้คลื่นความถี่เสียงแบบหลายหัวส่งในการอ่านค่า (Collecting Acoustic Stationary and Moving Boat Discharge Data) นำข้อมูลจากการสำรวจศึกษาข้อมูลปริมาณน้ำจากอาคารส่งน้ำ โดยทั้ง 6 จุด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและจะนำผลที่ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงสูตรการคำนวณปริมาณน้ำระบายออกจากอ่างเก็บน้ำ จะช่วยลดการสูญเสียน้ำและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำของโครงการชลประทานระยองได้เป็นอย่างดี

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)