ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ฉลอง 25 ปี สร้างฝายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อชุมชนมั่นคงด้านน้ำ สู่การสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

ฉลองครบรอบ 25 ปี  “อีสท์ วอเตอร์”  ผสานพลังการอนุรักษ์ทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งแสวงหาการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ สร้างความเข้มแข็งด้านน้ำให้กับชุมชน จัดกิจกรรรมสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในรูปแบบจิตอาสา “ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ Step on water path of sustainability” ส่งต่อพลังการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสู่ความร่วมมือของชุมชน สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

            บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรม “ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ Step on water path of sustainability” ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การดำเนินงานของอีสท์ วอเตอร์  โดยรวมพลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน  ผู้มีอุปการคุณและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่กว่า 700 คน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในรูปแบบจิตอาสาที่บ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 70 ไร่

            นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  อีสท์ วอเตอร์  กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “อีสท์ วอเตอร์  ในฐานะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ จึงเห็นความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชน โดยเฉพาะป่าต้นน้ำที่เป็นจุดกำเนิดของแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชน  ซึ่งปัจจุบันถูกทำลายเสื่อมโทรมลงไปมาก  กอร์ปกับในปีนี้ อีสท์ วอเตอร์  ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ดูแลรักษาฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านหนองม่วง  จ.ระยอง  เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับผืนป่าอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามแนวประชารัฐ   จึงได้จัดกิจกรรม “ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ”  เพื่อรวมพลังแนวร่วมคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ในพื้นที่นำร่องแห่งนี้   สำหรับกิจกรรมอาสาครั้งนี้เราได้เชิญชวนจิตอาสาทั่วไป 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดใดจะนำมาสมทบทุนกับอีสท์ วอเตอร์  มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อร่วมพัฒนาหน่วยพยาบาลระดับภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภาคตะวันออก”

            ด้านนาย ภิรมย์  ชุมนุม  นายอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างจริงจัง ของประชาชนทุกภาคส่วนในอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเราเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม  และสิ่งสำคัญสูงสุดคือ  เป็นการสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทรงให้ความสำคัญและเสด็จทรงงานด้านนี้มาโดยตลอด”

            กิจกรรม “ตามรอย รักษาป่าต้นน้ำ  Step on water path of sustainability” เนื่องในโอกาสครบรอบ  25 ปี อีสท์ วอเตอร์ ในครั้งนี้ เน้นการสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในรูปแบบจิตอาสา  จัดกิจกรรมขึ้นที่บ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 70 ไร่  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  25th EastWater …Steps of Growth การสร้างความมั่นคงด้านน้ำตลอดเส้นทางน้ำ  ผ่านชุมชนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

“ภายหลังจากกิจกรรรมสร้างฝายชะลอน้ำและสางป่าในครั้งนี้แล้ว อีสท์ วอเตอร์  มีแผนในการดูแลและบำรุงรักษาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวอำเภอวังจันทร์ให้มากที่สุด ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกให้คงอยู่  อีสท์ วอเตอร์พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงด้านน้ำในภาคตะวันออก  และส่งมอบความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับประเทศ    หนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ อีสท์ วอเตอร์ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน” นายจิรายุทธ กล่าวทิ้งท้าย 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)