ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

25 ปี อีสท์ วอเตอร์ “Steps of Growth” การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการเติบโตสู่ความยั่งยืน

ปีพุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ จะครบรอบปีที่ 25 จากที่เริ่มก่อตั้งในปี 2535  จวบจนปัจจุบัน  อีสท์ วอเตอร์  ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินภารกิจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ย้อนเวลากลับไปกว่า 2 ทศวรรษ  อีสท์ วอเตอร์   ได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญและประสบการณ์ต่างๆ มากมายจากการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก มีทั้งความภาคภูมิใจ  ความประทับใจ และบทเรียนสำคัญๆ ร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่  กรมชลประทาน  และผู้ใช้น้ำ  ที่ช่วยหล่อหลอมพัฒนาให้ อีสท์ วอเตอร์ เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรอย่างทุกวันนี้

เหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนคงไม่มีวันลืม คือวิกฤตภัยแล้งเมื่อปี 2548  “น้ำ” ในอ่างเก็บน้ำทุกแห่งเหือดแห้ง  ชาวบ้านไม่มีน้ำดื่มน้ำกิน   อุตสาหกรรมต้องลดการใช้น้ำ  ผลผลิตจากภาคการเกษตรตกต่ำ  ทุกภาคส่วนต้องทำงานประสานกันเพื่อประคองให้เศรษฐกิจของประเทศไปรอด  เหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ซึ่งรวมถึงการวางรากฐานการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกของอีสท์ วอเตอร์ ได้อย่างแข็งแกร่ง  นั่นคือ การพัฒนาโครงข่ายท่อส่งน้ำให้เชื่อมโยงแหล่งน้ำหลักใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเข้าด้วยกัน   การดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน  และการดูแลพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งป่าต้นน้ำ  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชน  และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

การเดินทางในหลายปีที่ผ่านมา  อีสท์ วอเตอร์  ได้เรียนรู้และตอบรับต่อความท้าทายต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียให้ดีที่สุด   “อีสท์ วอเตอร์  ได้ค้นพบว่าการดำเนินธุรกิจของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ต้นทางของน้ำไปจนถึงปลายน้ำ   โดยชุมชนที่อยู่ตลอดแนวโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 491.8 กม. ของเราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน  ดังนั้นในโอกาสที่อีสท์ วอเตอร์ จะครบ 25 ปีเต็มในเดือนตุลาคมนี้  จึงเตรียมเดินหน้าสร้างชุมชนต้นแบบตลอดเส้นทางการลำเลียงน้ำ ด้วย 3 โครงการต้นแบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ  และปลายน้ำ  ภายใต้โครงการ  25th East Water…Steps of Growth”   คุณจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์  คนปัจจุบันกล่าว  

จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”  สะท้อนถึงความสำคัญของ น้ำ กับ ป่า ที่ต้องพึ่งพาและผูกพันกัน  อีสท์ วอเตอร์   จึงได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านสู่การปฏิบัติในโครงการชุมชนต้นแบบ “สร้างป่าชุมชน สร้างชีวิตอย่างยั่งยืน”  ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก   เพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าอันเป็นต้นน้ำสำคัญของภาคตะวันออก   พร้อมสร้างคุณค่าร่วมต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนกับป่าอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีพื้นที่นำร่อง ได้แก่ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านสามพราน  อ.คลองตะเกรา  จ.ฉะเชิงเทรา  จำนวน 32 ไร่  และพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง  จำนวน  70 ไร่   ทั้งสองพื้นที่ถือเป็นป่าต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและอ่างเก็บน้ำประแสร์  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา  และระยองตามลำดับ   

อีก 1 โครงการชุมชนต้นแบบ “ประปาชุมชน  สร้างคน  สร้างสุข”  เป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงน้ำสะอาดของชุมชนตามแนวประชารัฐ  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งและมั่นคงของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   โดยจับมือกับ การประปานครหลวง (กปน.)  ฝึกอบรมทักษะหลักสูตร “การควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน”  ให้กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจำนวน 9 แห่ง  ผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixed it Center)  เพื่อเป็นศูนย์กลางดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาตามชุมชนต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต

เมื่อ “น้ำ” เดินทางมาจนถึงปลายทาง  ปัญหาสำคัญก็คือ  คุณภาพน้ำเริ่มเสื่อมโทรม  โครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม”  เป็นอีกหนึ่งโครงการต้นแบบที่จะช่วยเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส  ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสภาพแหล่งน้ำ   สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ำในชุมชน   สร้างระบบดักไขมันหรือน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  สร้างระบบหมุนเวียนน้ำด้วยอากาศตามหลักการของโครงการพระราชดำริ กังหันชัยพัฒนา   เป็นต้น

 

ก้าวต่อไปในอนาคต  อีสท์ วอเตอร์  มองเห็นทั้งความท้าทายและโอกาสที่รอคอยอยู่  การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย  (AEC)  และนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต “โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  ของรัฐบาล  ทำให้อีสท์ วอเตอร์  ต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์ใหม่ โดยตั้งเป้าเป็น “ผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ” เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำให้กับประเทศในอนาคต  ในขณะเดียวกันยังคงสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ป่าไม้  และทรัพยากรน้ำ  ควบคู่กันไป ...  25th East Water Steps of Growth  การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการเติบโตสู่ความยั่งยืน

 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)