ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ โชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาน้ำภาคอุตสาหกรรม สู่ความมั่นคงด้านน้ำ ในงานประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2

อีสท์ วอเตอร์ แสดงศักยภาพการเป็นผู้นำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร สู่การสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับทุกภูมิภาค ในงานประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2  ที่ จ. เชียงใหม่  ชูแนวทาง Water complex ตัวช่วยบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า การวางระบบน้ำแบบครบวงจรให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละอุตสาหกรรมและสามารถนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางสู่การสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมโชว์ความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำผ่านโครงข่ายท่อส่งน้ำในภาคตะวันออกของอีสท์วอเตอร์  

         

บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมคู่ขนาน  ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำในโลกที่เปลี่ยนไป : บทบาทของการชลประทานเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน”  ในงานประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2  ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญระดับโลกที่จัดขึ้นทุก 3 ปี  โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID ) ที่มีจำนวนสมาชิกกว่า 110 ประเทศ ด้วยความพร้อมและศักยภาพด้านการชลประทานมากที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกรมชลประทานได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ  อีสท์ วอเตอร์ กล่าวว่า  “ในการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 เป็นการจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนางานด้านการชลประทานและการระบายน้ำ โดยมีหัวข้อหลัก  “การบริหารจัดการน้ำในโลกที่เปลี่ยนไป : บทบาทของการชลประทานเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน” ซึ่งทางอีสท์ วอเตอร์ ได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมคู่ขนานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เนื่องจากที่ผ่านมาการดำเนินงานของ อีสท์ วอเตอร์ ช่วยตอบสนองการแก้ปัญหาน้ำในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  ซึ่งอุตสาหกรรมถือเป็นฟันเฟืองหนื่งที่สำคัญอันเป็นต้นทางในกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำในโลกที่เปลี่ยนไปขณะนี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

            ในฐานะที่อีสท์ วอเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกมากว่า 24 ปี มีภารกิจสำคัญในการดูแลภาคอุตสาหกรรมไม่ให้เกิดความขาดแคลนน้ำ ในงานนี้เราได้นำเสนอทางออกการแก้ปัญหาระบบน้ำของประเทศด้วยโมเดลที่เรียกว่า “Water Complex”  ซึ่งเป็นอีกก้าวของอีสท์ วอเตอร์ ที่จะเดินหน้าสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านน้ำแบบครบวงจรให้เหมาะกับแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม  ไม่ว่าจะเป็นน้ำดิบ  ระบบน้ำประปา  ระบบน้ำ RO  ระบบ Reuse และ Recycle  เน้นการใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ลดการสูญเสียน้ำในระบบให้น้อยที่สุด  และช่วยเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน   ซึ่งแนวคิดนี้สอดรับกับหัวข้อในการประชุมครั้งนี้   เพราะในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การผลิตอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก  การชลประทานที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบ สร้างความมั่นคงเรื่องน้ำให้กับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จะช่วยให้การผลิตอาหารเพื่อสนองตอบความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นมีความเพียงพอและยั่งยืน”

            แนวคิด Water Complex เป็นแนวคิดใหม่ที่อีสท์ วอเตอร์ จะสร้างความยั่งยืนและสร้างเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำของประเทศ  หลังจากที่ประสบความสำเร็จจาก Water Grid หรือโครงข่ายท่อส่งน้ำที่สมบูรณ์ที่สุดที่แรกในอาเซียนอยู่ที่ภาคตะวันออก เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก  ได้แก่ ระยอง  ฉะเชิงเทรา  และชลบุรีสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง  และมีปริมาณน้ำสูญเสียไม่ถึง 3%  จากเดิมมากกว่า 20% การขยาย Water Grid ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เชื่อมโยงแหล่งน้ำทั้งประเทศด้วยท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ สามารถผันน้ำจากที่มีน้ำมากไปช่วยพื้นที่ที่มีน้ำน้อย สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในที่สุด 

นอกจากนี้อีสท์ วอเตอร์ ยังได้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคจัดนิทรรศการในงานชลประทานโลก เพื่อนำเสนอแนวคิด Water Management for Thailand 4.0 ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี SCADA ที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งน้ำผ่านระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ รวมทั้งยังได้เสนอทางออกการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยการใช้แนวคิด 3 W แนวคิดใหม่สร้างระบบน้ำของประเทศสู่ความยั่งยืนอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดติดต่อ :

กันยานาถ  วีระพันธุ์ (จ๋า)                       M: 081 912 0923   Email : Kanyanart@eastwater.com

อินทราณี พหลพลพยุหเสนา (ฝน)          M: 081 831 2373   Email :  Indranee@eastwater.com

ชานนท์ สุขบุญ (ปุ้ย)                               M: 089 201 0891   Email : Chanon_suk@eastwater.com