ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ฉลอง 24 ปี คืนความสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำ รวมพลังคนจิตอาสา ร่วมรักษ์ป่ารักษ์น้ำ

อีสท์ วอเตอร์  ฉลองครบรอบ 24 ปี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ จับมือกรมชลประทาน  จัดกิจกรรรมเพื่อคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศน์ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง  รวมพลังทุกภาคส่วน ส่งคืนความสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำ  ในกิจกรรมเชิงนิเวศน์  “รวมพลคนจิตอาสา  ร่วมรักษ์ป่ารักษ์น้ำ” เน้นสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมเชิงนิเวศน์  “รวมพลคนจิตอาสา ร่วมรักษ์ป่ารักษ์น้ำ” ในโอกาสครบรอบ 24 ปี การดำเนินงานของอีสท์ วอเตอร์  โดยร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์  กรมชลประทาน   รวมพลังทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานราชการเอกชน  ผู้มีอุปการคุณและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่  กว่า 800 คน  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกลับคืนสู่อ่างเก็บน้ำประแสร์  จังหวัดระยอง

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  อีสท์ วอเตอร์  กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ในฐานะที่ อีสท์ วอเตอร์ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ  จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “ป่าต้นน้ำ” ซึ่งปัจจุบันถูกทำลายเสื่อมโทรมลงไปมาก  ดังนั้นในโอกาสครบรอบ 24 ปี  เราจึงได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมเชิงนิเวศน์ขึ้นในวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ  เพื่อหาแนวร่วมช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์  บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของจังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าได้รับความการตอบรับเป็นอย่างดี” 

ด้านนายพรชัย  พ้นชั่ว  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์  กล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับ อีสท์ วอเตอร์ อย่างจริงจังเป็นครั้งแรก ซึ่งเราเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม  และสิ่งสำคัญสูงสุดคือ  เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทรงให้ความสำคัญและเสด็จทรงงานด้านนี้มาโดยตลอด”

กิจกรรม “รวมพลคนจิตอาสา  ร่วมรักษ์ป่ารักษ์น้ำ ในโอกาสครบรอบ 24 ปี อีสท์ วอเตอร์ ” ในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้  จำนวน 2,050 ต้น  และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 77,000 ตัว  ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์  รวมเนื้อที่กว่า 6 ไร่  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์  กรมชลประทาน ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว   เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำและรักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศน์  และในงานนี้ คุณจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง  CEO ของอีสท์ วอเตอร์  ยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิน้ำเพื่อการศึกษาอำเภอวังจันทร์  โดยมีนายปรีชัย ชุ่มบุญยืนยง ประธานมูลนิธิน้ำเพื่อการศึกษาอำเภอวังจันทร์ เป็นผู้แทนรับมอบ

“ภายหลังจากการปลูกต้นไม้ในวันนี้แล้ว  อีสท์ วอเตอร์  มีแผนในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านี้ให้เจริญเติบโตร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ต่อไป   ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมเชิงนิเวศน์เช่นนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกให้คงอยู่สืบไป    นั่นคือหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ อีสท์ วอเตอร์ ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน” นายจิรายุทธ กล่าวทิ้งท้าย