ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์วอเตอร์ เดินสายปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชินี

อีสท์วอเตอร์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

84 พรรษา มหาราชินี ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนสิงหาคม 2559

โดยกิจกรรมปลูกป่าครั้งล่าสุดร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในโครงการ “ปลูกป่า84,000ต้น

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชินี” ณ

อ่างเก็บนํ้าเขาฤาไน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา และร่วมกับโครงการ “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔

พรรษามหาราชินี” ณ วัดหงษ์ทอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 

เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอหารของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ไม่ว่าจะเป็นป่าบกหรือป่าชายเลน โดยเฉพาะป่าชายเลนที่ถือได้ว่าเป็นป่าที่มีระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาล

และมีความสำคัญทั้งทางด้านป่าไม้ และด้านประมง เป็นแหล่งขยายพันธุ์ เป็นแหล่งอนุบาลด้านป่าไม้

ซึ่งผลิตผลที่ได้จากป่าชายเลนยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย