ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ “โครงการทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือร่วมใจปลูกป่า”

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการ “ทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือร่วมใจปลูกป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สนามฝึกทหารใหม่สถานีฝึกบุคคลทำการรบ ค่ายกรมหลวงชุมพร(นย.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้ ได้เพิ่มกล้าไม้จำพวก ไม้พยุง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า และเมล็ดพันธุ์อื่นๆที่เมื่อเติบโตแล้วจะสามารถเป็นที่อยู่ให้สัตว์ป่าอาศัยได้ และกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความรักความหวงแหนในป่าไม้ของประเทศชาติ ซึ่งเป็นบ่อเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน