ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพออยู่พอกิน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามกุฎราชกุมาร ครบ 63 พรรษา

อีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภายในงานมีการปลูกป่าและพรรณไม้ต่างๆ หลากหลายสายพันธุ์ ด้วยมูลนิธิอนุรักษ์พิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ข้าราชการทุกภาคส่วนใน อ.วังจันทร์ พร้อมด้วยชาวบ้านและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้จำนวนมาก