ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  หรืออีสท์ วอเตอร์  ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการ "๗๐ ปี ในหลวงครองราชย์ ๗ รอบ พระชันษาสมเด็จพระราชินีฯ ๗ ความดีปวงข้าฯ น้อมถวาย”  จัดโดยกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี ณ บริเวณรอบขอบอ่างเก็บน้ำกองร้อยต่อสู้รถถังที่2  ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูพื้นป่าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่า อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้สึกอันดีให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้