ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

อีสท์ วอเตอร์ หารือร่วมผู้ว่า กปภ. มุ่งสร้างแนวทางบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์พบหารือกปภ.  นายอมร เลาหมนตรี ประธานคณะกรรมการบริษัท อีสท์ วอเตอร์ (คนที่ 3 จากขวา)  ร่วมด้วย  พลเอกธนดล เผ่าจินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  และผู้บริหารเข้าพบ รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (คนที่ 4 จากขวา) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการระหว่างอีสท์ วอเตอร์และการประปาส่วนภูมิภาค ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่