ธุรกิจ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ธุรกิจ EW

ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารระบบ “น้ำ” อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆมากมาย กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ยังเห็นความสำคัญธุรกิจด้านการบริหารจัดการพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับ Strategic Partner  ในการให้คำปรึกษา  รวมถึงการลงทุนในรูปแบบสัญญาสัมปทานเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและพลังงานชีวมวล พลังงานลม รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ศึกษาและค้นหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องและพร้อมบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคอย่างครบวงจรในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร 02-272-1600 ต่อ 2358

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)