ธุรกิจ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ธุรกิจ EW

ธุรกิจรีไซเคิล

ด้วยความพร้อมของอีสท์วอเตอร์ ด้านการบริหารจัดการน้ำมากกว่า 20 ปี และความเชี่ยวชาญในการบริหารกิจการประปาของกลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์  ผู้นำเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลโดยใช้ระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (Reversed  Osmosis) หรือการแยกเกลือออกจากน้ำ เป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญๆ ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนจากหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพในการผลิตน้ำประปาและสามารถส่งจ่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ พร้อมแล้วที่จะเร่งยกระดับขยายธุรกิจการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Water) ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า และเป็นการสร้างความมั่นคง ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ภัยแล้งในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม เป็นหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร 02-272-1600 ต่อ 2358

 

 

 

 

 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)