ธุรกิจ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ธุรกิจ EW

ธุรกิจบำบัดนํ้าเสีย

ด้วยความพร้อมของอีสท์วอเตอร์ ด้านการบริหารจัดการน้ำมากกว่า 20 ปี และความเชี่ยวชาญในการบริหารกิจการประปาของกลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ ทั้งในรูปกิจการสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร  ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวพร้อมแล้วที่กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์จะเร่งยกระดับขยายธุรกิจไปด้านธุรกิจน้ำเสียในอนาคต กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์มีศักยภาพในการคัดสรรระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชุมชนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน เพื่อเลือกสรรเทคโนโลยีให้ตรงกับคุณภาพของน้ำเสีย เพื่อประหยัดงบประมาณ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและผู้ว่าจ้าง ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ จะมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการบำบัดน้ำเสียและการจัดการกระบวนการผลิตน้ำตามที่หน่วยงานราชการกำหนด พร้อมทั้งลงทุนก่อสร้างในรูปแบบสัมปทานจ้างบริหารจัดการ และเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจโทร  02-272-1600 ต่อ 2358

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)