ธุรกิจ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ธุรกิจ EW

ธุรกิจการบริหารจัดการเดินระบบ และบำรุงรักษา

การบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา  (Operation and Maintenance) เพื่อผลิตน้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้แก่ผู้รับจ้างให้ได้ปริมาณ และคุณภาพตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ในรูปแบบสัญญาสัมปทาน เช่น สัญญา BOO (Build-Own-Operate), BTO (Build-Transfer-Operate), BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) และ Lease ในระยะเวลา 15-30 ปี กับคู่สัญญา

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจโทร  02-272-1600 ต่อ 2358

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)