ธุรกิจ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ธุรกิจ EW

ธุรกิจนํ้าประปา

ด้วยความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำมากกว่า 20 ปี และความเชี่ยวชาญในการบริหารกิจการประปาของกลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์  ทั้งการผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดิน และ การผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำผิวดิน โดยกลุ่มบริษัทเป็น ผู้นำเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลโดยใช้ระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (Reversed  Osmosis) หรือการแยกเกลือออกจากน้ำ เป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญๆ ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนจากหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพในการผลิตน้ำประปาและสามารถส่งจ่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารระบบ “นํ้า” อย่างครบวงจร กลุ่มบริษัท อีสท์วอเตอร์ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ร่วมลงทุนเพื่อบริหารกิจการประปาในหลายพื้นที่ ในรูปแบบสัญญาสัมปทาน เช่น สัญญา BOO (Build-Own-Operate), BTO (Build-Transfer-Operate), BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) และ Lease ในระยะเวลา 15-30 ปี กับคู่สัญญา

การร่วมลงทุนดังกล่าวจะช่วยลดภาระการจัดหางบประมาณการลงทุนของภาครัฐ โดยเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากผู้ดำเนินการ (Operator) เป็นผู้ควบคุมดูแล (Regulator) ทำให้ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งในด้านการขยายเขตจำหน่ายน้ำและการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ โดยกลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนและการบริหารโครงการทั้งหมด ส่วนคู่สัญญาจะชำระค่าจ้างตามหน่วยน้ำที่ผลิตได้

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจโทร  02-272-1600 ต่อ 2358

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)