ธุรกิจ EW

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ธุรกิจ EW

อัตราค่าน้ำดิบ

หมายเหตุ :

* 1. อัตราราคาขึ้นกับสถานที่ตั้ง

  2. อัตราค่าน้ำตามข้างต้นใช้สำหรับผู้ใช้น้ำที่รับน้ำดิบจากบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เท่านั้น หากผู้ใช้น้ำหยุดรับน้ำจากบริษัทฯ เกินกว่า 2 เดือนต่อปี หรือรับน้ำไม่ถึงร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำจัดสรรที่ได้รับ หรือปริมาณที่ตกลงไว้ในแต่ละปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาซื้อขายน้ำดิบ หรือคิดอัตราค่าน้ำดิบตามที่เห็นสมควร

  3. การซื้อขายน้ำดิบสำหรับผู้ขอใช้น้ำที่ไม่ได้ทำสัญญากับบริษัทฯ ไว้ก่อน ร่วมถึงผู้ใช้น้ำที่ยกเลิกสัญญาไปแล้ว ตามข้อ 3 บริษัทฯ ถือว่าเป็นผู้ใช้น้ำชั่วคราว ซื่งบริษัทฯ จะกำหนดอัตราค่าน้ำตามปริมาณ และระยะเวลาที่ต้องการให้จ่ายน้ำดิบ และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายน้ำดิบที่บริษัทฯ กำหนดไว้

  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนอัตราค่าน้ำดิบให้สอดคล้องกับต้นทุนการบริหาร และสูบจ่ายน้ำดิบตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ ได้ตามสมควร