ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน มิถุนายน 2563

อีสท์ วอเตอร์ลงพื้นที่มอบของที่ระลึกเทศกาลสงกรานต์ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ดังนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาบตาพุด  กัสโก้ มาบตาพุด  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช เอตะวันออก(มาบตาพุด) เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (ระยอง)  นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง และบมจ. ปตท.  

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)