ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน มีนาคม 2563

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรม Open House ให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ฉะเชิงเทรา มีลูกค้าเข้าร่วมจำนวน 5 ท่าน จาก TOYOTA และ โรงไฟฟ้า Gulf NNK เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจกระบวนการสูบจ่ายน้ำของบริษัท สร้างความมั่นใจให้ผู้กับใช้น้ำในสถานการณ์ต่างๆ โดยรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง และเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำบางพระ

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)