ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

มอบของที่ระลึกในโอกาสที่ลูกค้าโยกย้ายและมารับตำแหน่งใหม่

อีสท์ วอเตอร์ ได้เข้าพบลูกค้าเพื่อมอบของที่ระลึกให้แก่ลูกค้ากลุ่มการประปาส่วนภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรม ในโอกาสโยกย้าย และมารับตำแหน่งใหม่