ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

Supplier Audit ของนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล

อีสท์ วอเตอร์ให้การตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เข้าเยี่ยมชมและติดตามระบบการจัดการของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการบริหารจัดการที่ทางนิคมฯจะได้รับจากอีสท์ วอเตอร์ โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสระพักน้ำดิบทับมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง จ.ระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)