ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

ประชุมชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด (MTP PMC)

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมประชุมชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด (MTP PMC) ณ ห้องอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสระเก็บน้ำดิบ B โดยมีผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี